OBCHODNÍ PODMÍNKY QERKO S.R.O.

Mask Group.png

I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky společnosti Qerko s.r.o., IČO: 06678815, se sídlem Pivovarská 598/3, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 286872 (dále jen „Qerko“) upravují vzájemná práva a povinnosti a další z tohoto vyplývající právní a jiné vztahy fyzických a právnických osob, se kterými Qerko uzavřelo Smlouvu o spolupráci (dále jen „Partner“) v souvislosti s využíváním aplikace Qerko (dále jen jako „Smlouva o spolupráci“). Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o spolupráci.

2. Společnost Qerko je provozovatelem technologické platformy Qerko, pomocí které mohou uživatelé mobilních aplikací nebo webů společnosti Qerko (dále jen „Platforma“ ) zaplatit útratu nebo její části za služby a zboží Partnera.

3. Qerko poplatek je odměna ve fixní výši definované v Ceníku nebo Smlouvě o spolupráci za každou úspěšnou platbu, kterou Qerko zprostředkovalo.

4. Transakční poplatek je poplatek za zpracování transakce podporovnou platební či stravenkovou kartou, který již obsahuje provizi kartových asociací za zprostředkování platby pomocí platební karty.

5. Minimální fakturace - minimální odměna pro Qerko za své služby,  ke které se Partner zavazuje.  Představuje minimální výši uhrazených Qerko poplatků za vedené služby v počtu úspěšných plateb měsíčně dle platného Ceníku či Smlouvy o spolupráci. Bude-li počet úspěšných plateb v kalendářním měsíci menší, bude rozdíl Partnerovi doúčtován v Qerko poplatcích v první den následujícího kalendářního měsíce jako jednorázový Qerko transakční poplatek.

5. Rozšiřující funkcionalita - kromě základní funkcionality Qerko definované v Ceníku služby si může Partner zapnout dodatečné služby za podmínek v tu chvíli platných dle Ceníku.

6. Administrace - zabezpečené prostředí služeby Qerko sloužící pro reporting a nastavení služby Qerko. Do Administrace mají přístup uživatelé definované Partnerem, kteří dle nastavených oprávnění mohou službu v tomto prostředí ovládat a vypínat a zapínat Rozšiřující služby.

7. Zákazník - konečný zákazník, kterému Partner poskytuje či prodává své zboží či služby.

8. Uživatel - koncový uživatel Platformy Qerko.

9. Provozovna - obchodní místo provozované Partnerem

II. OBECNÁ USTANOVENÍ O SLUŽBÁCH QERKO

1. Qerko uzavřením Smlouvy o spolupráci s Partnerem poskytuje Partnerovi nevýhradní licenci k využívání služeb platformy Qerko, pomocí které mohou zákazníci provozovny Partnera svou útratu, objednávku nebo její část uhradit, případně provést objednávku či provést rezervaci. Licence je poskytována v časově, místně neomezeném rozsahu ke všem způsobům užití díla dle ustanovení § 12 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Provozovatel není oprávněn udělovat podlicence třetím osobám.

2. Platforma Qerko zprostředkuje zákazníkům v provozovnách Partnera bezkontaktní platbu prostřednictvím platebních metod, které Qerko podporuje.

3. Qerko se zavazuje informovat Partnera o Úspěšné platbě zákazníkem a položkách, které jejich zákazník zaplatil pomocí platformy Qerko do úspěšně napojeného Pokladního systému (dále jen "POS") nebo do Administrace dostupné z domény www.qerko.com.

4. Partner se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost pro zprovoznění platformy Qerko a její následný provoz, zejména pak součinnost stanovenou těmito obchodními podmínkami.

6. Qerko poskytne Partnerovi přístup do Administrace dostupné na www.qerko.com, kde bude mít k náhledu údaje o uskutečněných transakcích (datum a čas transakce/poskytnutá služba; účtovaná částka), spropitném, hodnocení a zákaznících (ve formátu křestní jméno a první písmeno příjmení) za svoji provozovnu (případně za své provozovny) v pseudonymizované podobě.

7. Partner se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost pro zprovoznění platformy Qerko a její následný provoz, zejména pak součinnost stanovenou těmito obchodními podmínkami.

III. POPLATKY A PLATBY

1. Qerko si za vedení služby bez Rozšiřující funkcionality neúčtuje fixní měsíční poplatek, není-li ve Smlouvě o spolupráci definováno jinak. Partner se však zavazuje zavazuje k Minimální fakturaci dle platného Ceníku či Smlouvy o spolupráci.

2. Qerko si účtuje Transakční poplatek za zprocesování platby platformou Qerko dle platného Ceníku dostupného na webu www.qerko.com (dále jen jako „Ceník“) nebo dle uzavřené Smlouvy o spolupráci.

3. Partner a uživatelé s přístupem do Administrace služby mohou zapnout Rozšířené funkcionality za podmínek v té chvíli platných a definovaných v Ceníku. Zapnutí funkcionality v prostředí Administrace může mít za následek měsíční poplatek za zapnutou Rozšiřující funkcionalitu či zvýšení Minimální fakturace nad rámec sjednaný ve Smlouvě o spolupráci. Některé bezplatné Rozšiřující funkcionality mohou být zapnuty automaticky ze strany Qerko.

5.  Partner se zavazuje hradit sjednané poplatky řádně a včas. Tyto poplatky je Partner povinen hradit na základě vystavené faktury od společnosti Qerko. Dále se také Qerko a Partner výslovně dohodli, že Qerko je oprávněno zinkasovat (tj. započíst) svou splatnou pohledávku na tyto poplatky způsobem uvedeným v čl. XI. odst. 3 těchto Obchodních podmínek.

III. FUNKCIONALITA ÚHRADA ÚTRATY OD STOLU

1. Qerko poskytne Partnerovi balíček s QR kódy dle objednávky za cenu uvedenou v Ceníku. Partner se zavazuje umístit tyto QR kódy na všechny stoly v Provozovně v souladu s instalační příručkou, kterou Qerko Partnerovi poskytne spolu s QR kódy. Partner se zavazuje neumístit na stůl jiný QR kód, než ten od společnosti Qerko.

2. Platforma Qerko zprostředkuje zákazníkům v provozovně Partnera bezkontaktní platbu od stolu prostřednictvím platebních metod, které Qerko podporuje.

3. Qerko se zavazuje informovat Partnera o Úspěšné platbě zákazníkem a položkách, které jejich zákazník zaplatil pomocí platformy Qerko do pokladního systému Partnera (dále jen “POS”), je-li úspěšně napojen na platformu Qerko.

4. Qerko po Úspěšné platbě zákazníkem zprostředkuje účtenku zákazníkovi dle údajů z pokladního systému Partnera. Používá-li Partner POS, který je úspěšně napojen na platformu Qerko, budou v POS položky, které zákazník úspěšně zaplatil, označeny jako zaplacené.

IV. DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1) VĚRNOSTNÍ PROGRAM

1. V Administraci nastaví Partner podmínky pro zapojení do Věrnostního programu. Pokud Zákazník splní Podmínky Věrnostního programu Partnera získá v Platformě Qerko digitální voucher na slevu v hodnotě, kterou Partner nastavil v Administraci.

2. Zákazník může dle podmínek voucher uplatnit v Provozovně Partnera, pričemž sleva dle voucheru bude automaticky uplatněna při platbě jako sleva v absolutní částce. Sleva se propíše na účtenku do pokladního systému. Tato sleva je nákladem Partnera.

5. Partner se zavazuje již vydané vouchery akceptovat.

2) OBJEDNÁVKA NA ČAS K VÝDEJNÍMU OKÉNKU

1.  Tato služba umožňuje Uživatelům platformy Qerko objednat si zboží či služby dopředu k vyzvednutí se sebou či rozvozu z Provozovny.

2. V případě, že POS Partnera funkcionalitu pro objednávku podporuje, bude každá úspěšně zaplacená objednávka propsána přímo do POS Partnera.

3. V případě, že POS Partnera funkcionalitu pro příjem takovéto objednávky nepodporuje, bude objednávka propsána do bezplatné komunikační aplikace.

4. Jakmile Partner objednávku akceptuje, zavazuje se objednávku připravit pro Uživatele k osobnímu odběru či doručit v dohodnutém čase spolu s daňovým dokladem z POS Partnera.

3) OBJEDNÁVKA KE STOLU NA OTEVŘENÝ ÚČET

1. Tato služba umožňuje Zákazníkům objednat zboží či služby v Provozovně od stolu, pakliže to POS Partnera umožňuje nebo v komunikační aplikaci pro příjem objednávek dodanou společností Qerko.

2. Platforma Qerko umožní Zákazníkovi v Provozovně Partnera udělat objednávku ke stolu, která nebude hrazena zákazníkem dopředu.

3. Jakmile Partner objednávku od Zákazníka akceptuje, zavazuje se objednávku připravit pro Zákazníka a doručit na stůl dle informace z platformy Qerko.

4. Takovouto objednávku se zavazuje Partner zadat do svého POS na účet aktuálně vázaný ke stolu, ze kterého byla objednávka učiněna.

4) PLATEBNÍ METODA PRO ESHOP

1. Tato služba umožňuje jeho Zákazníkům úhradu objednávky vytvořené v Eshopu Partnera.

2. Qerko se zavazuje informovat o úspěšně zaplacené objednávce Partnera skrze úspěšně napojený Eshop.

5) DIGITÁLNÍ MENU

1. Tato služba umožňuje jeho Zákazníkům zobrazit digitální menu po naskenování QR kódu.

2. Partner bude udržovat své menu aktuální v Administraci.

6) E-SHOP

1. Tato služba umožňuje Uživatelům platformy Qerko e-shop objednat si zboží či služby dopředu k vyzvednutí se sebou či rozvozu z Provozovny.

2. V případě, že POS Partnera funkcionalitu pro objednávku podporuje, bude každá úspěšně zaplacená objednávka propsána přímo do POS Partnera.

3. V případě, že POS Partnera funkcionalitu pro příjem takovéto objednávky nepodporuje, bude objednávka propsána do bezplatné komunikační aplikace.

4. Jakmile Partner objednávku akceptuje, zavazuje se objednávku připravit pro Uživatele k osobnímu odběru či doručit v dohodnutém čase spolu s daňovým dokladem z POS Partnera.

7) REZERVACE

1. Tato služba umožňuje Uživatelům platformy Qerko vytvořit rezervaci do Provozovny Partnera.

2. Partner může být o nové rezervaci informován telefonicky, emailem nebo v Administraci.

3. Služba je ve výchozím stavu aktivní a Partner si ji může kdykoli deaktivovat nebo znovu aktivovat.

4. Rezervace, která není potvrzena ze strany Partnera do 24 hodin může být ze strany Qerko zrušena.

4. Jakmile Partner rezervaci akceptuje, zavazuje pro Uživatele v dohodnutém čase zajistit domluvený počet rezervovaných míst v Provozovně Partnera.

V.SPROPITNÉ PRO PERSONÁL

1. Platforma Qerko má přednastavené spropitné ve výši 10%. Uživatelé Platformy mají možnost tuto výši změnit před každou platbou. Platforma pomáhá tímto nastavením získat pro personál spropitné od hostů.

2. Partner se zavazuje vyplácet takovéto spropitné personálu způsobem obvyklým.

VI.VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

1. Zákazníci Provozovny nebo Eshopu Partnera mohou svou útratu, objednávku nebo její část uhradit pomocí Platformy Qerko.  Úspěšná platba je taková, kdy Zákazník v Provozovně, Platformě či na Eshopu Partnera vybral položky k zaplacení a autorizoval platbu v Platformě Qerko. Dále společnost Qerko o úspěšné platbě Partnera informovala (dále jen “Úspěšná platba”).

2. Dokud Partner neobdrží informaci z platformy Qerko o Úspěšné platbě, má se za to, že zákazníkem nedošlo k Úspěšné platbě pomocí platformy Qerko. Společnost Qerko nenese odpovědnost za platby zákazníkem, které Qerko neoznačila jako Úspěšnou platbu.

3. Qerko se zavazuje vyplatit Partnerovi všechny Úspěšné platby dle článku VI. odst. 1. těchto obchodních podmínek ponížené o poplatky za služby Qerko dle Ceníku, a to nejpozději do 48 pracovních hodin po připsání platby na účet Qerko. Qerko a Partner se výslovně dohodli, že Qerko je oprávněno zinkasovat (tj. započíst) svou splatnou pohledávku na smluvené poplatky za služby Qerko z Úspěšné platby dle článku VI. odst. 1. těchto obchodních podmínek. Qerko zašle Partnerovi denní a měsíční výpisy plateb na email Partnera a budou také dostupné ke stažení v Administraci.

4. Qerko si nárokuje poplatek za Zprocesování plateb platformou Qerko dle Ceníku z každé Úspěšné platby. Poplatek za Zprocesování plateb platformou Qerko je splatný vždy v den, kdy se taková Úspěšná platba uskuteční. Poplatek obsahuje provizi kartových asociací za zprostředkování platby pomocí platební karty.

5. Partner bere na vědomí, že akceptací stravenkové karty Edenred, bude společnost Edenred CZ s.r.o. Partnerovi fakturovat samostatně, tedy odděleně od všech ostatních odměn a poplatků, které společnosti Edenred CZ s.r.o. náleží z titulu plnění dle Smlouvy mezi společností Edenred CZ s.r.o. a Partnerem. Pro zapnutí akceptace stravenkové karty Edenred je nutné podepsat zvláštní dodatek ke smlouvě uzavřené mezi Partnerem a Edenred.

6. Dále Partner bere na vědomí, že akceptací stravenkové karty Sodexo, bude společnost Sodexo s.r.o. Partnerovi vyplácet platby od uživatelů stravenkové karty Sodexo samostatně dle smluvních podmínek mezi Partnerem a společností Sodexo s.r.o. Qerko pouze zprostředkovává platbu mezi uživatelem aplikace Qerko a platební branou společnosti Sodexo s.r.o.

VII.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Qerko může provozovnu Partnera skrze své služby propagovat, zvýraznit speciální nabídku a rozeslat informaci na uživatele aplikace Qerko. Pokud se Partner se společností Qerko dohodne na poskytnutí slevy Zákazníkovi, který platí skrze Platformu, bude Zákazníkovi tato sleva započtena v okamžiku platby.

2. Qerko shromažďuje podrobnosti o transakcích uskutečněných skrze platformu Qerko, data, času, identifikaci Partnera a místa poskytnutí služby, účtované částce a dalších podrobnostech souvisejících s danou transakcí. Tato data nejsou důvěrnými informacemi a jsou vlastnictvím společnosti Qerko, která je může v rámci platných právních předpisů zpřístupnit třetím stranám, využít pro marketingové účely a PR aktivity.

3. Společnost Qerko neodpovídá za jakékoli škody způsobené nefunkčností aplikace nebo platformy Qerko, pakliže neinformuje Partnera o Úspěšné platbě zákazníkem.

4. Qerko po Úspěšné platbě zákazníkem zprostředku účtenku Zákazníkovi dle údajů z pokladního systému Partnera. Partner bere na vědomí, že Qerko pouze a výlučně přeposílá zákazníkovi účtenku vygenerovanou pokladním systémem Partnera a neplní za Partnera žádné jeho zákonné povinnosti v souvislosti s vystavováním účtenek Zákazníkovi.

5. Partner nese zodpovědnost za poskytnutí předem zaplacené služby Uživateli a Zákazníkovi v plném rozsahu. V případě reklamace transakce Zákazníkem nebo jeho banky z důvodu neposkytnutí či nedostupnosti již zaplacené služby Partnerovi nebo jeho Zákazníkovi, je Partner povinen reklamovanou částku vyplatit v plné výši navýšenou o reklamační poplatek ve výši 90 Kč za zpracování transakce a její vrácení Uživateli na účet společnosti Qerko do 5 pracovních dní. Společnost Qerko se zavazuje reklamovanou částku vyplatit Uživateli do 48 pracovních hodin od chvíle, kdy částka byla připsána na účet společnosti Qerko.

VIII.ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Qerko je oprávněno tyto obchodní podmínky změnit, doplnit nebo zrušit vydáním nových obchodních podmínek. Qerko s dostatečným předstihem (alespoň 1 měsíc před účinností takové změny) uveřejní informace o změně obchodních podmínek na www.qerko.com. Zároveň informuje Partnera o uveřejnění informací o změně Obchodních podmínek, a to prostřednictvím emailové zprávy. Pokud s takovou změnou Obchodních podmínek Partner nesouhlasí, může do dne předcházejícího dni účinnosti změny Obchodních podmínek, doručit Qerko písemnou výpověď Smlouvy o spolupráci. Do doby uplynutí výpovědní doby budou platit na smluvní vztah mezi Partnerem a Qerkem původní obchodní podmínky.

2. Qerko je dále oprávněno jednostranným oznámením navýšit poplatky za své služby uvedené v Ceníku vydáním nového Ceníku. Navýšení je účinné od prvního dne měsíce následujícího po doručení oznámení o takovém navýšení, resp. o změně Ceníku. Bude-li se jednat o podstatné navýšení odměny výše poplatku, tj. o navýšení o více než 25% v průběhu jednoho kalendářního roku, je Partner oprávněn Smlouvy o spolupráci vypovědět, a to nejpozději do 1 měsíce od doručení oznámení o navýšení poplatků, resp. o změně Ceníku. Do doby uplynutí výpovědní doby bude platit na smluvní vztah mezi Partnerem a Qerkem původní Ceník.

3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2022.

Zobrazení našich předchozích podmínek je možné zde.